Gå til hovedinnhold

Har valgt teknologileverandør

Publisert: 
15.09.23
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Transportbånd med avfall i et sorteringsanlegg

(illustrasjonsfoto av et anlegg Sutco har levert)

Det tyske selskapet Sutco RecyclingTechnik GmbH skal levere teknologien og maskinene for sortering av restavfallet ved Østfold Avfallssortering IKS (ØAS).

Konkurransen på prosessanlegget ble utlyst på Doffin og EUs anbudsdatabase TED høsten 2022 og tiltrakk seg seks leverandører fra ulike steder i Europa.

— Dette en stor milepæl mot å kunne materialgjenvinne enda mer av avfallet fra husholdninger i Østfold, sier daglig leder i ØAS, Roy Ulvang.

 

Får kølapp

— Vi har hatt en omfattende og grundig anbudsprosess og er glade for at vi nå kan skrive kontrakt med en leverandør vi er trygge på at kan levere et anlegg av høy kvalitet. Sutco garanterer blant annet for at denne teknologien skal sortere ut minst 85 prosent av plasten som kommer inn til anlegget, fortsetter han.

Det har vært viktig for ØAS å lande kontrakten raskt da det er stor etterspørsel etter denne type teknologi i Europa.

— Ved å skrive under på kontrakten har vi fått kølappen vår og vil være sikret å få levert anlegget, som en turn-key leveranse, til bygget er klart, forteller Ulvang.

 

Et nytt ledd

Åpningen av ØAS vil bli et helt nytt ledd i avfallshåndteringen for de fleste eierkommunene. Kommunen vil, som tidligere, ha ansvar for innsamling av avfall hos innbyggerne. Innholdet fra restavfallsdunkene skal så leveres til ØAS.

— Når vi får restavfallet vil vi ved hjelp av ulik teknologi sortere dette i ulike typer materialer. Det som kan materialgjenvinnes, vil vi sende videre til anlegg som bearbeider dette videre slik at det kan brukes som råvarer i nye produkter. Det som ikke kan materialgjenvinnes vil, slik som i dag, utnyttes av energigjenvinningsanlegg til å produsere energi med lavt fossilt CO2-utslipp, forklarer Ulvang.

 

Pålagt sortering

Bakgrunnen for byggingen av ØAS er at alle kommunene i Norge har fått krav om å kildesortere mer. Den nye avfallsforskriften åpner for at kommunene kan benytte seg av alternativer til kildesortering av plast, hvis det er en metode som gir minst like høy utsorteringsgrad som kildesortering.

Avfallsanalyser viser at husholdninger i Østfold kildesorterer 28 prosent av plasten de bruker. I 2030 må 50 prosent og i 2035 må 70 prosent av plasten som kan materialgjenvinnes, utsorteres fra husholdningsavfallet. Norge har et krav fra EU om at 55 prosent av plasten blir materialgjenvunnet og kan gå direkte inn i nye produkter innen 2030 For at Norge skal oppnå dette, må utsorteringsgraden av plast fra husholdninger være over 80 prosent, siden ikke all plast kan materialgjenvinnes i dag.

Flere kommuner i Østfold har derfor gått sammen og etablert ØAS for å bistå dem med å nå de nye kravene. Anlegget vil kunne sortere ut mer enn 85 prosent av plasten som kommer inn.

Etter nåværende plan skal ØAS åpne i midten av 2026.