Gå til hovedinnhold

SAMMEN så når vi gjenvinningsmålene!

Publisert: 
18.10.21
Skrevet av: 
Roy Ulvang
Kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Hvaler, samt de interkommunale selskapene Indre Østfold Renovasjon og MOVAR, gikk i 2019 sammen om etablering av et felles ettersorteringsanlegg. 

Bakgrunn for etableringen

Etter at regjeringen la frem Stortingsmelding nr. 45 i juni 2017 var det med tydelige signaler om at det ville komme nye krav om høyere mål for fremtidig materialgjenvinning av flere avfallsfraksjoner, i første rekke for matavfall og plast. Gjeldende krav i EU var da 50% materialgjenvinning innen 2020. Rundt om i Norge begynte kommunene å gjøre kartlegginger i forhold til hvordan nå målene. I Fredrikstad ble det tidlig startet å se på mulighetene et ettersorteringsanlegg ville bringe.

Fredrikstad kommune satte i gang utredningen for et ettersorteringsanlegg for egen kommune, og utredningen viste at en ved å gå sammen flere kommuner ville kunne bidra til mer materialgjennvinning og lønnsom drift. Kommunen kontaktet så de nærliggende kommunene og IKS-ene og i 2019 hadde Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Hvaler, samt MOVAR og Indre Østfold Renovasjon tilsluttet seg etableringen og var sammen klar for å gå i gang.Selskapet ble stiftet og fikk navnet Østfold Avfallssortering (ØAS) og skal ta imot, og sortere, avfallet fra om lag 315.000 husholdninger, og sikre at avfallet materialgjenvinnes i henhold til kravene fra myndighetene

 

EUs krav til gjenvinning

Kravene til materialgjenvinning har siden 2017 økt betraktelig, og i dag lyder EUs avfallsdirektiv at 55 % av alt husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. For plastemballasje er kravene til materialgjenvinning og ombruk 50 % innen 2025 og 55 % innen 2030. Matavfall skal kildesorteres innen 2023 og tekstiler innen 2025. ØAS skal bidra til at disse målene nås:
– Kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Hvaler, samt Indre Østfold Renovasjon og MOVAR jobber nå sammen for å oppnå materialgjenvinning i henhold til kravene. Vi har siden etableringen i 2019 jobbet med å kartlegge tilgjengelig teknologi og ulike sorteringsløsninger knyttet til dette, og det blir i dette arbeidet tydelig hva som må til, sier Roy Ulvang, daglig leder i ØAS. – Med god kildesortering blant innbyggerne vil anlegget igjen kunne sortere avfallet som kommer inn og sikre at vi sammen når kravene fra myndighetene, sier Ulvang.

 

Materialstrømmer i ettersorteringsanlegg

Restavfall fra husholdninger har ulik mengde og utseende ut fra hvilken ordning som eksisterer i de ulike kommuner/selskap. Mange kildesorterer plast, glass og metall, papp/papir og restavfall for seg, i tillegg til farlig avfall og EE avfall. Den største forskjellen er nok utsortering av matavfall. Det er det ikke så mange som har i dag.
– Vi har god kjennskap til de ulike kommunenes/selskapenes løsninger for kildesortering i dag, og jobber nå sammen med å finne den beste løsningen som vil sikre at vi når materialgjenvinningsmålene. Jo renere fraksjoner vi får inn, jo høyere vil måloppnåelsen være, sier Ulvang.

 

Anlegget skal stå ferdig i 2024

Forprosjektet har vurdert ulike scenarier for utvikling frem mot 2035, og har i tillegg til EUs avfallsdirektiv lagt til grunn endringer i emballasjedirektivet, strategi for sirkulærøkonomi, varslet revidert plaststrategi, forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall, og klimameldingen.
Forprosjektet vil være klart denne høsten, og det jobbes mot byggestart i Q4 2022. Anlegget vil skape et ca. 20 nye arbeidsplasser.
– Vi holder fremdrift som planlagt og venter å starte byggingen i Q4 2022, så vil vi ha en testfase før vi venter å være i full drift i Q2 2024 sier Ulvang.

 

Ettersorteringsanlegg i Norge

Det finnes i dag to fungerende ettersorteringsanlegg i Norge; IVAR på Sandnes og ROAF på Romerike. Flere anlegg vurderes. I tillegg til ØAS kjenner vi til SESAM Ressurs AS, som holder til i Midt-Norge, som på mange måter er likt ØAS, der det er besluttet å etablere. Andre regioner i Norge har gjennomført forprosjekt som underlag for videre arbeid, som for eksempel Ålesundregionen.