Gå til hovedinnhold

Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS

Avtalen er vedtatt i kommunestyrene hos alle eierne.

§1 Selskapet

 

Selskapets navn er Østfold Avfallssortering IKS.

Selskapet skal tilrettelegge for at innbyggerne forbedrer miljøprestasjonen i sin avfallshåndtering, og slik at kommunene minst når EUs krav til materialgjenvinning. På den måten blir selskapet et viktig bidrag i den sirkulære økonomien. Samtidig skal innbyggerne tilbys en avfallsordning som de forstår nytten av og aksepterer.

Deltagere i selskapet er Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune og MOVAR IKS.

For det tilfelle at interkommunalt selskap er deltager i selskapet skal selskapsavtalen § 2 og § 4 andre og tredje avsnitt praktiseres slik at det er deltagerkommunene i det interkommunale selskapet sine forhold som legges til grunn.

§2 Selskapets formål

 

Selskapets formål er å anlegge, eie og drive anlegg for sortering av husholdningsavfall fra deltagerne og andre som har tildelt selskapet enerett. Selskapet kan også drive innsamling og transport av husholdningsavfall fra deltagerne. Med husholdningsavfall menes alle typer avfall kommunene er forpliktet til å håndtere etter forurensningslovgivningen. Husholdningsavfallet vil kunne inneholde en andel næringsavfall som inngår i deltagernes ordinære renovasjonssystem, og som deltagerne håndterer direkte ovenfor næringskundene. Vederlaget for selskapets tjenester til deltagerne skal være lik selvkost slik dette regulatorisk er definert for kommunenes håndtering av husholdningsavfall. Ulike transportavstander fra de forskjellige kommunene til anlegget skal ikke gi prisdifferensiering (solidarisk prising), noe som innebærer at deltagerne skal betale lik pris pr. tonn husholdningsavfall opplastet hos deltagerne og transport til anlegget for behandling. Deltagerne bekoster selv opplastingsplasser.

Sorteringsvirksomheten og prisingen av selskapets tjenester skal bygge på at alle deltagerne har lik ordning for innsamling av husholdningsavfall.

Selskapet kan tilby andre tjenester som er naturlig forbundet med avfallssektoren, og som deltakerne etterspør, selv om ikke alle deltakerne benytter tjenesten. Slike tjenester holdes adskilt fra tjenester som prises solidarisk, og skal dekkes av de som benytter tjenesten.

Selskapet kan utnytte ledig kapasitet til å tilby tjenester til andre enn oppdragsgiverne som har tildelt enerett (selvkostvirksomheten), så lenge dette ikke er til fortrengsel for selvkostvirksomheten. Dersom det skal tilbys tjenester på kommersiell basis, skal det føres separate regnskap i tråd med kravene i avfallsforskriften kap. 15.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

 

§ 3 Forretningskontor

 

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

 

§ 4 Eierandeler og ansvar, uttreden

 

Eierandelene i selskapet er sammenfallende med deltagernes ansvarsdel for selskapsforpliktelser.

Eierandelene er ved selskapets stiftelse fastsatt i forhold til deltagernes forventede leveranse av husholdningsavfall til selskapet, basert på tall for 2018 som følger (tall i tonn):

Selskapsandeler I prosent
Fredrikstad kommune 17 626 32,66%
Halden kommune 5 451 10,10%
Sarpsborg kommune 12 081 22,38%
Rakkestad kommune 1 732 3,21%
Hvaler kommune 1 200 2,22%
MOVAR IKS 15 885 29,43%
Sum selskapsandeler 53 975 100,00 %

 

 

Eierandelene skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av deltagernes forholdsmessige andel av omsetningen basert på siste årsregnskap for selskapet, første gang pr. 1. januar 2023 basert på årsregnskapet for 2022.

Deltagerne kan først si opp deltagerforholdet i selskapet når det er gått 20 år fra ferdigstillelsen av selskapets sorteringsanlegg. Ved utløpet av denne perioden kan en deltager med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet. Ved uttreden fra selskapet skal deltageren innbetale til selskapet en forholdsmessig andel, svarende til eierandelen, av resterende regnskapsmessig bokført verdi på selskapets sorteringsanlegg (bygninger med maskiner m.v.).

 

§ 5 Innskudd

 

Deltagerne har ikke plikt til å foreta innskudd i selskapet.

 

§ 6 Representantskapets sammensetning

 

Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste organ og består av seks faste medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver av deltagerne har ett medlem i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følgerkommunevalgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

 

§ 7 Representantskapets oppgaver og saksbehandling

 

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet med minst fire ukers varsel. Ved votering skal stemmene vektes i henhold til deltagernes gjeldende eierandeler.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved valg anses den valgt som får flest stemmer. Representantskapet skal behandle:

  • Valg av styre, styreleder og nestleder
  • Selskapets årsberetning og regnskap
  • Budsjett og økonomiplan
  • Fastsette godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
  • Andre saker som etter loven eller etter selskapsavtalen skal behandles i representantskapet

 

§ 8 Styret

Styret i selskapet består av syv medlemmer. De ansatte skal være representert i styret. Funksjonstiden er to år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder og skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

 

§ 9 Daglig leder

 

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

 

§ 10 Lån

 

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet låneramme på NOK 800 millioner.

§ 11 Endring av selskapsavtalen

 

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak hos samtlige deltagere.

 

 

 

Representantskapet

Les mer om representantskapet i ØAS